در حال نمایش 11 نتیجه

کتاب راهنمای نشریه 55 (مشخصات فنی کارهای عمومی ساختمان)

3.682.000 ریال
نویسنده / مترجم: مهندس مسعود فیروزی، مهندس بهاره موید محسنی انتشارات : نوآور تعداد صفحات: 486 رنگ صفحات: سیاه و سفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل کتاب راهنمای نشریه 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

کتاب چک لیست های کارگاهی عملیات ساختمانی

741.000 ریال
نویسنده/ مترجم: مهندس محمدعلی فرشادفر انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 104 رنگ صفحات : سیاه و سفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل چک لیست های کارگاهی عملیات ساختمانی

کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر 1

1.643.500 ریال
نویسنده/ مترجم: مهندس علیرضا صمیمی، مهندس محمدرضا اسکندری انتشارات: نوآور تعداد صفحات:  230 رنگ صفحات: سیاه و سفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر 1

کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر 2

2.384.500 ریال
نویسنده/مترجم: مهندس علیرضا صمیمی، مهندس محمدرضا اسکندری انتشارات: نوآور تعدادصفحات: 334 رنگ صفحات: سیاه و سفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر 2

کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر 3

1.600.000 ریال
نویسنده/مترجم: مهندس علیرضا صمیمی، مهندس محمدرضا اسکندری انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 216 رنگ صفحات : سیاه و سفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل های کتاب دستیار مهندسان ناظر و مجری 3

کتاب فوت و فن ساختمان سازی 1

5.900.000 ریال
نویسنده/مترجم: دکتر عبدالله چراغی انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 800 رنگ صفحات: سیاه و سفید سال چاپ:1402 دانلود pdf سرفصل کتاب فوت و فن ساختمان سازی 1

کتاب فوت و فن ساختمان سازی 2

3.850.000 ریال
نویسنده/مترجم: دکتر عبدالله چراغی انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 460 رنگ صفحات: سیاه و سفید سال چاپ: 1401 دانلود pdf سرفصل کتاب فوت وفن ساختمان سازی 2

کتاب فوت و فن ساختمان سازی 3

6.120.000 ریال
نویسنده/مترجم: دکتر عبدالله چراغی انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 712 رنگ صفحات: سیاه و سفید سال چاپ: 1401 دانلود pdf سرفصل کتاب فوت و فن ساختمان سازی 3

کتاب محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان 2

1.752.000 ریال
نویسنده/مترجم: مهندس احمد پالیزوان انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 240 رنگ صفحات:: سیاه و سفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل کتاب محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان

کتاب محاسبات سرانگشتی وسریع ساختمان 1

1.480.000 ریال
نویسنده/ مترجم: مهندس احمد پالیزوان انتشارات: نوآور تعداد صفحات: 200 رنگ صفحات: سیاه وسفید سال چاپ: 1402 دانلود pdf سرفصل کتاب محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان1